Here is the list of papers chosen for presentation by members of COMP670O
Last updated 07/04/06

  1. James Lee
  2. Xu Jing
  3. Mak Wah Sung Vincent
  4. Jian Xia
  5. Leung Yiu Cho
  6. Zhou Zhen
  7. Zhang Yan
  8. Wang Yajun
  9. Yang Yin
  10. Li Xi